ربات معتبر رز چت پیشرفته ربات پرسرعت و معتبر و رتبه اول ربات چت در ایران http://Rose-chat.mihanblog.com 2019-08-24T07:58:20+01:00 text/html 2019-08-08T08:21:10+01:00 Rose-chat.mihanblog.com مرصاد صالحی رز چت پیشرفته ارتقا یافت و یک ربات دوستیابی محبوب شناخته شد http://Rose-chat.mihanblog.com/post/8 <font face="Mihan-IransansBold" size="5">ربات <font color="#ff0000">بزرگ رز چت پیشرفته</font> ارتقا یافت...</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">امکانات <font color="#ff0000">فوق العاده</font> به ربات اضافه شد ...<br></font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">امار <font color="#ff0000">ربات مرز 12 میلیون</font> را رد کرد ...<br></font><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://felezyab98.com/bot/rose.png" alt=""></div></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://t.me/rose_chat_bot" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="5">جهت ورود به ربات <font color="#ff0000">بزرگ چت تلگرام</font><font color="#cc0000"> اینجا</font> کلیک کنید</font></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font color="#ff0000">سوالی</font> دارید از ربات ؟بپرسید<font color="#cc0000"> کارشناسان ما</font>&nbsp;شما را اهنمای میکنند&nbsp;</font></div> text/html 2018-04-15T18:22:04+01:00 Rose-chat.mihanblog.com مرصاد صالحی ربات رز چت http://Rose-chat.mihanblog.com/post/7 <div style="text-align: center;"><font size="5"><a href="https://telegram.me/rose_chat_bot" target="" title=""></a></font><div><a href="https://t.me/rose_chat_bot" target="_blank" title=""><font size="5"><div><font face="Mihan-IransansBold" style=""><b style=""><br></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif"><b>&nbsp;جهت<font color="#ff0000"> ورود</font> به <font color="#ff0000">ربات رز چت پیشرفته</font> بصورت مستقیم<font color="#ffcc33"> </font><font color="#330033">اینجا </font>کلیک کنید&nbsp;</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif"></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font></div></font></a></div></div> text/html 2018-04-14T20:15:00+01:00 Rose-chat.mihanblog.com مرصاد صالحی طرح جدید http://Rose-chat.mihanblog.com/post/6 <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000"><b>طرح جدید ربات ما </b></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مخصوص خانم ها فقط! </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 1.6em; background-color: initial;">از امروز تا ۱۰ روز دیگر هر خانمی در ربات معتبر رز چت پیشرفته ثبت نام کند یا رایگان وارد ان شود کاملا کاملا رایگان ویژه میشود فقط کافیست به پشتیبانی مراجعه و کلمه (ویژه شدن رایگان) رو به پشتیبانی بفرستد (فقط مخصوص اعضای خانم )</span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 1.6em; background-color: initial;"><br></span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 1.6em; background-color: initial;"><br></span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 1.6em; background-color: initial;"><br></span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://telegram.me/rose_chat_bot" target="_blank" title=""></a></font></p><p></p><p></p><p style="text-align: center;"><a href="http://telegram.me/rose_chat_bot" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>ورود مستقیم به ربات رز چت پیشرفته اینجا کلیک کنید</b></font></a></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 1.6em; background-color: initial;"><br></span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 1.6em; background-color: initial;"><br></span> </font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 1.6em; background-color: initial;"><br></span></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="line-height: 1.6em; background-color: initial;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">منتظر طرح های بعدی باشید</font></span> </p> text/html 2018-04-14T08:40:00+01:00 Rose-chat.mihanblog.com مرصاد صالحی رز چت پیشرفته http://Rose-chat.mihanblog.com/post/5 <p>جهت امنیت و ارتقای ربات هر روز و هر ماه روبات آپدیت میشود تا بتوانیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>ربات با جمعیتی زیاد بالایی دارد و هیچ وقت اف یا خاموش نمی شود و اگر زمانی هم خاموش شود جهت ارتقاء امنیت کیفیت ربات می باشد </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p><br> </p> <p>ربات رز چت پیشرفته رباتی با امنیت کامل و بهترین و بیشترین امکانات </p> <p><br> </p> <p>ROSE-CHAT-BOT </p> text/html 2018-04-10T05:57:06+01:00 Rose-chat.mihanblog.com مرصاد صالحی ویژه شدن کاربر http://Rose-chat.mihanblog.com/post/4 <font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>رز چت پیشرفته :</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>ویژه شدن کاربر از دو طریق :</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font color="#cc6600">1</font> - <font color="#cc6600">دعوت دیگران تعداد 10 نفر ویژه شدن رایگان پس از دعوت</font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc6600">2 - پرداخت هزینه 5000 و ویژه شدن فوری و انی (حمایت از اسپانسر)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc6600">&nbsp;(طرح جدید نامحدود میباشد و برای همیشه ویژه میشوید)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font color="#3333ff">توجه:</font><font color="#990000"> هرکس در این مدت که در طرح قرار دارد ویژه شود برای همیشه و بصورت دائمی ویژه میشود</font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font color="#3333ff">توجه :&nbsp;</font><font color="#cc0000">این ربات طابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد</font></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">در گاه پرداخت ما <font color="#ff0000">قابل اطمینان و نماد اعتماد و دارای قرار داد با سامانه</font> های زیر میباشد :</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://idpay.ir/sites/all/themes/zidpay/images/gateway-logo-sadad.png" alt="">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://idpay.ir/sites/all/themes/zidpay/images/gateway-logo-saman.svg" alt=""></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://idpay.ir/sites/all/themes/zidpay/images/gateway-logo-pecco.svg" alt=""></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://idpay.ir/sites/all/themes/zidpay/images/gateway-logo-behpardakht.svg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;جهت ورود به درگاه بانکی و پرداخت هزینه و ویژه شدن انی&nbsp;دکمه زیر کلیک کنید</font></div><div><a target="_blank" title="پرداخت آنلاین" href="https://Zarinp.al/184374"><font size="5"><img src="https://cdn.zarinpal.com/badges/easypay/logo1.png"></font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#cc0000">توجه : پس از ورود مبلغ را 50.000 ریال به معانی 5000 تومن وارد کنید و مراحل خرید را ادامه دهید و پس از خرید به پشتیبانی مراجعه کنید تا فورا ویژه شوید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><a href="https://t.me/rose_chat_bot" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جهت ورود به ربات رز چت بصورت مستقیم اینجا کلیک کنید</font></a></div><div><font face="mihan-iransansbold" size="4"><br></font face="mihan-iransansbold"></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-04-10T05:41:58+01:00 Rose-chat.mihanblog.com مرصاد صالحی امنیت ربات رز چت پیشرفته http://Rose-chat.mihanblog.com/post/3 <font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>رز چت پیشرفته :</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>امنیت ما 4 برابر شد&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">یکی از بهترین ربات چت ناشناس بدون هیچ دسرسی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#990000"><b>دسترسی ربات ما توسط ربات اسکنر ایران سکریتی :</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">*دسرسی به اینترنت دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">*دسرسی به چت هنگام مکالمه دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-دسرسی به ایدی ندارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-دسرسی به شماره ندارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-دسرسی به اطلاعات ندارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-دسرسی به سیمکارت ندارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-دسرسی به فایل های شخصی ندارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-دسرسی به مخاطبین ندارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-دسرسی به حجم اطلاعات و یا بسته ندارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- هیچگونه دسرسی دیگر مشاهده نشد !</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><hr></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/rose_chat_bot" target="_blank" title=""></a></font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/rose_chat_bot" target="_blank" title=""></a><a href="https://t.me/rose_chat_bot" target="" title="">جهت ورود به رز چت پیشرفته اینجا کلیک کنید</a></font></div><div></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div> text/html 2018-04-01T18:58:41+01:00 Rose-chat.mihanblog.com مرصاد صالحی اپدیت http://Rose-chat.mihanblog.com/post/2 <div><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000">رز چت پیشرفته:</font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><div><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div>ربات بصورت حرفه ای و کامل اپدیت شد</font><div><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansLight">کاربران عزیز میتوانند با ارسال /start به ربات ، ربات خود را اپدیت کنند</font></div> text/html 2018-03-25T09:39:22+01:00 Rose-chat.mihanblog.com مرصاد صالحی درباره رز چت http://Rose-chat.mihanblog.com/post/1 <font face="Mihan-IransansBold" size="3">ربات رسمی رز چت یکی از بهترین و پرسرعت ترین ربات در بین همه ربات ها برای چت میباشد&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">که بر اساس تعیین فرهنگ رتبه اول از نظر امنیت و سرعت پاسخگوی و امکانات به این ربا داده شاد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ و کد ثبت ۲۸۹۹۸۰۰۹۹۸&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ربات رز چت با میلیون. ها کاربر در سرار جهان اماده ارائه امکانات و خدمات میباشد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">امکانات ربات رز چت:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">☑بیشترین امکانات&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">☑چت بصورت عمومی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">☑چت با پسر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">☑چت با دختر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">☑چت با همشهری</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">☑چت با هم سن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">☑چت با افراد نزدیک(GPS)</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">وکلی امکانات دیگر...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">شما هم عضو میلیونی ها در ربات چت و دوستیابی شوید</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><a href="http://telegram.me/rose_chat_bot" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="5">برای ورود مستقیم به ربات رز چت کلیک کنید</font></a></div>